Buchstabenkarte im Mund خريطة الحروف في الفمBuchstabenkarte im Mund خريطة الحروف في الفم

من الشفة  Labiale

B.M.P

F.W.V

من الآسنان Dentale

C.S.Z

D.T

(SCH)

من الأنف  Nasale

N

E

I

سقف الفك  Palatale

R

J

L

صادر من الحلق  Velare

G

X

Q.O.U

K

A.H

…………………………………………………………………………………………

كادر التحرير